GJØL RO & KAJAKKLUB

Der indkaldes til generalforsamling i Klubhuset
Torsdag den 13. februar 2014 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal afholdes hvert år i februar måned.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Bestyrelsens Beretning.

3. Regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af formand – vælges for 1 år
Bjarne er ikke villig til genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år
På valg er:
Finn – villig til genvalg
Allan – ikke villig til genvalg
Karl Jørn – ikke villig til genvalg
1 ledig post for 1 år – Karl Jørn er villig til valg
2 suppleanter (vælges for 1 år)

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal
være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage inden
generalforsamlingen.

9. eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen